Disclaimer en Privacy

Aansprakelijkheid

Ilse is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ilse is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Ilse is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.

Indien Ilse aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ilse beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

Ilse is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Ilse is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen.

De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk.

Ilse zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen en adviezen.

De in hierboven opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ilse.

Privacy

Ilse zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Ilse daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.